/
/

برگزاری دوره مدیریت پروژه حرفه‌ای

ارائه مدرک معتبر بین المللی

PARSEH PS 01 درباره

مدرسه حرفه‌ای پارسه

در راستای اهداف موسسه آموزش عالی آزاد پارسه، مبنی بر توسعه دانش نوین و مهارت‌های کلیدی مدیریت پروژه در کشور که همسطح با استانداردهای بین المللی طراحی واجرا گردد و همچنین جهت پرورش و جذب نیروهای خلاق و مستعد مورد نیاز برای پروژه‌های جاری و آتی شرکت‌های پروژه محور، قرارداد همکاری آموزشی فی مابین این موسسه و شرکت Tenstep ایران امضا گردید.

PMI
PMI

برگزاری دوره "مدیریت پروژه حرفه‌ای" با اعطای مدرک tenstep فرانسه و ۲۴۰ PDU مورد تایید PMI

/
PARSEH PS 02 مزایای ما