مدیریت Portfolio

 

سازمان شما كارش را به درستی انجام می‌دهد ولی آيا كار درست را انجام می‌دهد!؟ وظيفه شما به عنوان يک مدير پرتفوليو به اطمينان رسيدن درباره‌ی عملكرد درست سازمان است. مديريت پرتفوليو موثرترين راه برای خلق استراتژی جديد است كه شكاف بين استراتژی اوليه و پروژه عملی شده را از بين می‌برد. مديران پرتفوليو، پروژه و برنامه، عملكردها را با اهداف استراتژی و تخصيص منابع صحيح در يک پروژه، براي رسيدن به ارزش پيش‌بينی شده هماهنگ می‌كنند. شايستگی مديريت پرتفوليو حرفه‌ای در مديريت كردن هماهنگ يک يا چند سبد پروژه به صورت پيشرفته برای رسيدن به اهداف استراتژی پروژه می‌باشد.