Applicationمدیریتمقاله

پم‌باک PMBOK

پم‌باک PMBOK

پم‌باک چیست؟

پیکره‌ی دانش مدیریت پروژه -پم‌باک -مجموعه ای از اصطلاحات و دستورالعمل های استاندارد (مجموعه ای از دانش) برای مدیریت پروژه است. این مجموعه در واقع شامل معروف ترین استاندارد های جهانی برای مدیریت پروژه است. به عبارت دیگر، پم‌باک زبان مشترکی جهانی در مدیریت پروژه است.
بخش عمده ی کتاب پم‌باک به طور مثال روش مسیر بحرانی و ساختار شکست کار (WBS) برای مدیریت پروژه منحصر به فرد است. این کتاب همچنین با مدیریت عمومی در رابطه با برنامه ریزی، سازماندهی، کارکرد، اجرا و کنترل عملیات یک سازمان همپوشانی دارد. سایر رشته های مدیریتی که با پم‌باک همپوشانی دارند شامل پیش بینی مالی، رفتار سازمانی، علم مدیریت، بودجه بندی و سایر روش های برنامه ریزی است.

تاریخچه پم‌باک

پم‌باک در طول زمان تکامل یافته است . اولین نسخه های پم‌باک به عنوان استانداردهایی توسط موسسه استاندارد ملی آمریکا (ANSI) که استانداردها را در ایالات متحده (ANSI / PMI ۹۹-۰۰۱-۲۰۰۸) و موسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE ۱۴۹۰-۲۰۱۱) تعیین می‌کردند به رسمیت شناخته شد.
تکامل پم‌باک در نسخههای منتشر شده نشان داده شده است. این کتاب ابتدا توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) در سال ۱۹۹۶ منتشر شد. این نسخه تا حدی بر اساس مقاله منتشر شده در سال ۱۹۹۶ به نام “گزارش نهایی اخلاق، استانداردها و کمیته اعتباربخشی” آغاز شد. نسخه دوم در سال ۲۰۰۰ منتشر شد.
در سال ۲۰۰۴، نسخه سوم راهنمای PMBOK با تغییرات عمده ای نسبت به نسخه های قبلی منتشر شد. نسخه های چهارم و پنجم به ترتیب در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ منتشر شدند.
آخرین نسخه انگلیسی از راهنمای پم‌باک نسخه ششم است که در سپتامبر ۲۰۱۷ منتشر شد.

هدف پم‌باک

کتاب پم‌باک به عنوان یک زیر مجموعه از دانش مدیریت پروژه است که به طور کلی به عنوان یک مرجع مدیریتی خوب به رسمیت شناخته شده است. “خوب” بدان معنی است که باعث ایجاد یک توافق و اتحاد عمومی در دانش مدیریت پروژه شده و احتمال موفقیت پروژه ها را افزایش می دهد.

محتوای استاندارد

کتاب پم‌باک فرآیند محور است، به این معنی که کاری را توصیف می کند که در طی یک فرایند انجام شود. این رویکرد با استانداردهای مدیریتی دیگر مانند ISO ۹۰۰۰ و CMMI موسسه مهندسی نرم افزار سازگار است.
استاندارد پم‌باک ۴۹ فرآیند برای مدیریت پروژه معرفی می‌کند. ۴۹ نوع کاری که برای مدیریت هر نوع پروژه‌ای کافی است و به پنج گروه فرایند اصلی و ده قسمت حوزه های دانش تقسیم بندی می شوند.

 • گروه فرآیند
  پنج گروه فرآیند عبارتند از:
  ۱- فرآیند آغازین: فرآیندهای انجام شده برای تعریف یک پروژه جدید یا یک مرحله جدید از یک پروژه موجود با اخذ مجوز برای شروع فاز پروژه
  ۲- فرآیند برنامه ریزی: این فرآیند به منظور ایجاد دامنه پروژه، اصلاح اهداف و تعیین مسیر اقدامات مورد نیاز برای دستیابی به اهدافی است که پروژه برای انجام تعریف شده است.
  ۳- فرآیند اجرا: فرآیندی است برای تکمیل کاری است که در مدیریت پروژه تعریف به منظور برآوردن مشخصات پروژه
  ۴- فرآیند نظارت و کنترل: این فرآیند شامل پیگیری ، بررسی و تنظیم عملکرد و پیشرفت است. در این مرحله تغییرات مورد نیاز در برنامه شناسایی شده و انجام میشود.
  ۵- فرآیند خاتمه: این فرآیند ها به منظور نهایی شدن تمام فعالیت ها در تمام گروه های فرعی انجام می شود تا به طور رسمی پروژه یا مرحله را ببندند.
 • حوزه‌های دانش
  ده حوزه‌ی دانش، که هر کدام شامل برخی یا همه‌ی فرایندهای مدیریت پروژه هستند، عبارتند از:

۱-مدیریت یکپارچگی پروژه: فرایندها و فعالیتهایی که برای شناسایی، تعریف، ترکیب و هماهنگی فرایندهای مختلف و فعالیت های مدیریت پروژه در گروه های فرایند مدیریت پروژه مورد نیاز است.
۲-مدیریت دامنه پروژه: فرآیندهای مورد نیاز برای اطمینان از اینکه پروژه شامل تمام کارهای مورد نیاز است واین کارهای مورد نیاز با موفقیت به سرانجام می‌رسد.
۳-مدیریت زمان برنامه: شامل فرآیندهای مورد نیاز برای مدیریت زمانبندی است.
۴-مدیریت هزینه پروژه: فرآیندهای مربوط به برنامه ریزی ، تخمین، بودجه بندی، تامین مالی بودجه، مدیریت و کنترل هزینه ها است به طوری که پروژه طبق بودجه‌ی مورد تایید تکمیل گردد.
۵-مدیریت کیفیت پروژه: فرایندها و فعالیت هایی است که سازمان ها انجام میدهند تا کیفیت اهداف و مسئولیت ها را ارزیابی کنند و ببینند به چه میزان پروژه نیازمندی ها را ارضا میکند.
۶-مدیریت منابع پروژه: فرآیندی که شامل سازماندهی، مدیریت و رهبری تیم پروژه.است. درنسخه 6 کتاب پم‌باک عنوان این قسمت ” مدیریت منابع انسانی پروژه ” است.
۷-مدیریت ارتباطات پروژه: فرآیند مورد نیاز برای تضمین برنامه ریزی، جمع آوری، ایجاد، توزیع، ذخیره، بازیابی، مدیریت، کنترل، نظارت و نهایی اطلاعات پروژه را به موقع و مناسب انجام می دهند.
۸-مدیریت ریسک پروژه: فرایندی که شامل برنامه ریزی مدیریت ریسک ، تحلیل ، برنامه ریزی کنترل ریسک بر روی یک پروژه است.
۹-مدیریت تدارکات پروژه: فرآیند لازم برای خرید محصولات و احتیاجات تولید، امورخدماتی یا نتایج مورد نیاز ،انتخاب منابع و عقد قرارداد است.
۱۰-مدیریت مشارکت کنندگان پروژه: فرآیندهای مورد نیاز برای شناسایی همه افراد یا سازمان های تاثیرگذار بر پروژه، تحلیل انتظارات ذینفعان و تاثیر آن بر پروژه و ایجاد راهکارهای مدیریتی مناسب برای جذب مؤثر ذینفعان در تصمیم گیری و اجرای پروژه است.

هر یک از این ده حوزه ی دانش شامل فرایندهایی است که باید در رشته خود به منظور دستیابی به مدیریت موثر موفق پروژه انجام شود. هر یک از این فرآیندها همچنین به یکی از پنج گروه فرآیند تبدیل می شود و یک ساختار ماتریسی ایجاد می کند که هر فرآیند می تواند به یک حوزه دانش و یک گروه فرآیند مرتبط باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

یازده − 8 =