دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

کنترل پروژه، یکپارچگی هزینه و زمانبندی

شرکتهای ساختمانی اغلب با ذهنیت «بدون تأخیر انجام خواهیم داد» اداره می‌شوند؛ اما تعداد پیمانکارانی که میتوانند به این جمله فعلیت بخشند بسیار محدود است. با این حال، متدولوژی که میتواند تضمین کند تحویل، به موقع صورت میگیرد، میتواند در تضاد...