مدیریت

Applicationمدیریتمقاله

پم‌باک PMBOK

پم‌باک چیست؟ پیکره‌ی دانش مدیریت پروژه -پم‌باک -مجموعه ای از اصطلاحات و دستورالعمل های استاندارد (مجموعه ای از دانش) برای مدیریت پروژه است. این مجموعه در واقع شامل معروف ترین استاندارد های جهانی برای مدیریت پروژه است. به عبارت دیگر،...

مدیریت

کنترل پروژه

کنترل پروژه با هدف به حداقل رساندن شکاف بین برنامه‌ریزی پروژه و اجرای پروژه به منظور دستیابی به اهداف مطلوب پروژه یعنی هزینه، زمان و محتوای پروژه انجام می شود. برنامه ریزی، اندازه گیری، نظارت و انجام اقدامات اصلاحی معمولا...